Eleccions a la Presidència de l’Institut d’Estudis Catalans 2017

D’acord amb el Capítol VII.  Reglament de Règim Interior de l’IEC

Del president

 Article 44. Naturalesa del càrrec

  1. El president és elegit pel Ple i és el representant ordinari de l’IEC.
  2. Presideix els plens i el Consell Permanent i en fa complir els acords.

 

Article 45. Durada i incompatibilitat del càrrec

  1. El mandat del càrrec de president de l’Institut té una durada de quatre anys i només pot ésser reelegit consecutivament una sola vegada.
  2. L’exercici del càrrec de president és incompatible amb l’exercici de qualsevol altre càrrec a l’Institut.

 

Article 46. Funcions

Són competències del president de l’Institut:

a) Representar l’IEC davant els poders públics i davant tota mena d’administracions, així com davant jutges i tribunals sense limitació, i, en general, davant les entitats públiques i privades, així com nacionals, estatals o estrangeres. Així mateix, pot conferir els apoderaments corresponents davant totes aquestes institucions.

b) Nomenar i fer cessar els membres de l’Equip de Govern.

c) Convocar les reunions ordinàries i extraordinàries del Consell Permanent.

d) Convocar els plens ordinaris i extraordinaris de l’IEC i fixar-ne l’ordre del dia.

e) Informar amb regularitat el Ple sobre els afers de més rellevància per a la institució.

f) Nomenar el gerent d’acord amb el Consell Permanent i fer-lo cessar després d’haver-ne informat el Consell.

g) Nomenar el secretari científic d’acord amb el Consell Permanent i fer-lo cessar després d’haver-ne informat el Consell.

h) Exercir totes les funcions de govern i administració no atribuïdes expressament pels Estatuts o per aquest Reglament als altres òrgans de govern.

 

Article 47. Procediment d’elecció

L’elecció del president de l’Institut s’ha d’atenir a les normes següents:

a) L’elecció es duu a terme en la darrera sessió plenària del curs, i el president elegit comença a actuar el dia 1 de setembre següent. En el cas que quedi vacant la plaça de president abans d’haver acabat el mandat, el president en funcions ha de convocar eleccions en el termini d’un mes; a aquest efecte, el mes d’agost no és considerat hàbil. El president electe pren possessió immediatament, i les eleccions següents s’han de convocar en la darrera sessió plenària del curs més propera al finiment dels quatre anys de mandat del nou president.

b) El període de presentació de candidatures té una durada de tres setmanes. Els candidats han de presentar llurs programes en una sessió del Ple dins el termini de tres setmanes, i l’elecció s’ha de produir, en una altra sessió del Ple, tres setmanes després.

c) En presentar la candidatura, els candidats a president han de donar a conèixer la composició de l’Equip de Govern proposat.

d) Surt elegit el candidat que obté els vots equivalents a la majoria absoluta de membres del Ple. Si cap candidat no aconsegueix la majoria absoluta en la primera votació, surt elegit el que obté la majoria absoluta dels assistents en la segona votació. Si no s’obté tampoc aquesta majoria, l’elecció es reprèn en la sessió següent, en la qual es requereix la majoria absoluta dels assistents en la primera votació. En les votacions següents és elegit el candidat que ha obtingut més vots.

e) Són electors tots els membres del Ple amb dret a vot, i són elegibles tots els membres numeraris i emèrits.